Hopp direkte til innhold
Eksos fra bil
Foto: Shutterstock

Hva er utendørs luftforurensning?

Når vi snakker om utendørs luftforurensning, er det først og fremst svevestøv vi mener.

Svevestøv

Svevestøv er små luftbårne partikler som ikke kan ses med det blotte øye. Svevestøvet oppstår hovedsakelig fra biltrafikk, fyring, industri og fra skip i havn. Partiklene måles i ulike måleenheter. De vanligste er PM 10 (mindre enn 10 mikrometer) og PM 2,5. PM betyr particulate matter som på norsk oversettes med partikkelformet materiale. 

Selv om den viktigste kilden til svevestøv i norske byer er dieselkjøretøy, kan også vedfyring og utslipp fra skip i havn være vesentlige kilder. Konsentrasjonen av svevestøv og ultrafine partikler reduseres med 50 prosent ved 100 meters avstand fra trafikkert vei.

Langtransportert forurensning kan også bidra til vesentlig lokal forurensning. Dette er spredning av utslipp via luft fra andre land og kan være bakkenært ozon, forsurende gasser som svoveldioksid og nitrogendioksidpartikler og miljøgifter. 

Les mer: 11 gode råd når uteluften er forurenset

Andre gasser som bidrar til forurensning

Nitrøse gasser - nitrogenoksider og ozon

Nitrøse gasser er giftige og dannes i prosesser hvor luft reagerer med brennbare stoffer ved høy temperatur, for eksempel i bensinmotorer og dieselmotorer. Nitrogenmonoksid – NO og nitrogendioksid – NO2 dominerer. Summen av NO2 og NO kalles for NOx. NO er i seg selv ikke helseskadelig i de konsentrasjonene som forekommer i norske byer, men NO reagerer med tilgjengelig bakkenært ozon og danner et ytterligere bidrag til NO2 som er langt mer helseskadelig. I store norske byer er nivået av NO2 ofte høyere enn tillatt mens dette sjeldent ses på mindre tettsteder. Langvarig eksponering for NO2 kan føre til astma, bronkitt, nedsatt lungefunksjon og økt dødelighet.

Les mer om den skadelige gassen NO2

Svoveldioksid (SO2)

Svoveldioksid er en fargeløs gass som dannes ved forbrenning av stoffer som inneholder svovel. De viktigste kildene til utslipp av SO2 har vært kull og oljefyring i boliger, kraftstasjoner og industrianlegg. Nivåene av SO2 har derfor gått kraftig ned i Norge som et resultat av redusert bruk av kull og utgjør derfor et mindre problem enn tidligere. 

SO2 reagerer med oksygen og er lettløselig i vann noe som gjør at gassen lett absorberes i øvre luftveier og gir irritasjon etter bare noen få minutter. Luftforurensning av svoveldioksid skjer på grunn av lokale utslipp fra industrien og er derfor bare problematisk i noen få norske byer. 

Karbonmonoksid (CO)  

Nivåene av CO i uteluften i norske byer og tettsteder er normalt så lave at de ikke medfører helseskade.

Undersøkelser fra Miljødirektoratet viser at Mo i Rana er det mest forurensede industristedet i Norge. 

Her finner du en overvåkning over luftforurensning for mange byer og tettsteder i Norge: www.luftkvalitet.info 

Luftforurensning kan være både menneskeskapt og av naturlig opprinnelse

Forurensning defineres som ulike substanser i luften og kan være i form av faste partikler, flytende dråper eller gasser.

Menneskeskapt luftforurensning kommer fra kilder som biltrafikk, oppvarming, jordbruk, kraftverk, gruvedrift, fabrikker, søppelfyllinger og lignende. Den naturlige forurensningen har sitt opphav fra blant annet jorderosjon, skog- og gressbranner, vulkanutbrudd, sandstormer, pollen fra trær og planter og sjøsprøyt (saltpartikler).

Det er mest forurensing om vinteren 

I Norge er det verst i den kaldeste årstiden. Da har vi høyest utslipp fra kilder som vedfyring, bruk av piggdekk, strøsand og eksos fra oppstart av kalde biler, og biler på tomgang. Om vinteren oppstår også meteorologiske forhold som gir dårligere spredningsforhold. I vinterhalvåret er nivåene av svevestøv i norske byer høyere en det helsemyndighetene anbefaler i sine luftkvalitetskriterier.

https://luftkvalitet.miljostatus.no/

Luftforurensning og helse

En rekke befolkningsundersøkelser fra hele verden viser  sammenheng mellom nivåer av svevestøv i uteluft og sykelighet, samt dødelighet i befolkningen. 

Legetidsskriftet The Lancet har publisert en rapport som viser at ni millioner dødsfall på verdensbasis i 2015 tilskrives forurensning. I Norge utgjør dette 2 265 dødsfall. 

 

Her kan du lese mer om at forurenset uteluft kan føre til luftveissykdommer: 

Rapport fra folkehelseinstituttet om luftkvalitetskriterier- virkninger av luftforurensning på helse: 

Les mer om økt allergirisiko ved å bo nærme trafikkerte veier

Kilder: