Hopp direkte til innhold

LHLs interessepolitisk program

Et nytt forslag til interessepolitisk program ble vedtatt på landsmøtet 29.–30. oktober.

LHL står for og fronter en politikk der alle mennesker sikres muligheten til involvering og deltakelse i samfunnet vårt. Vi arbeider løpende for å oppnå helsepolitiske forbedringer, lokalt, nasjonalt og internasjonalt, på pasientenes premisser. I interessepolitisk program har vi valgt å løfte frem disse hovedområdene for det politiske arbeidet:

Rammebetingelser for ideelle helseorganisasjoner

Pasientenes erfaringer og stemmer er uvurderlig viktig for å sikre en best mulig helsetjeneste i Norge, på alle områder og på alle måter.

LHL mener: Ideelle og medlemsbaserte helseorganisasjoner må sikres deltakelse i alle prosesser som har betydning for pasienter, pårørende og friske innen forebygging, trim, trening, beredskap, behandling, oppfølging, spesialisert rehabilitering, levekår, pasientrettigheter, forskning og kunnskapsutvikling.

Forebygging og beredskap

Det mest lønnsomme, menneskelige og samfunnsøkonomiske, er at flest mulig holder seg friske, i egen hverdag, i arbeidslivet, og at vi ved sykdom får rask og riktig helsehjelp.

Under Forebygging og beredskap ble dette nye punktet vedtatt:

LHLs strategi er solidaritet, kunnskap og handlekraft. Forskning viser at alkohol ikke har noen positiv effekt på hjertet og helsen. Tvert imot kan bruk medvirke til hjertelidelser som hjertesvikt, hjerneslag, høyt blodtrykk, hjertearytmi, hjerneblødning, kreft, skader og avhengighet etter lengre tids bruk. Alkoholbruk kan også være negativ opplevelse for barn og familie. LHL mener myndighetene i et folkehelseperspektiv bør føre en restriktiv alkoholpolitikk.

LHL ønsker: Det må føres en restriktiv politikk for bruk og omsetning av tobakk, blant annet gjennom høye tobakkavgifter. LHL mener det også må innføres særavgifter på e-sigaretter og andre nye tobakks- og nikotinvarer. I tillegg til at det bør føres en restriktiv alkoholpolitikk.

LHL mener: Arbeidet for å bedre tilgangen på organer til transplantasjon og for at flere skal ta stilling til organdonasjon må intensiveres.

Helsetilbud og behandling

LHL ønsker et sterkt offentlig finansiert helsevesen som omfatter alle landets innbyggere.

LHL forventer: et helsevesen der alle, uavhengig av kjønn, alder, etnisk opprinnelse, sykdom, funksjonsnivå, bosted og personlig økonomi, er sikret rast og best mulig behandling og oppfølging ved sykdom og skade. Verken lommebok eller bosted skal ha noe å si for hvilket tilbud som gis eller kvaliteten på tilbudet.

Under Helsetilbud og behandling ble dette nye punktet vedtatt:

Fremtidens helsetjeneste vil være preget av teknologiske løsninger. LHL støtter utprøving av velferdsteknologi og E-helseprosjekter som kan gi pasientene en bedre helsetjeneste uavhengig av bosted. Det er viktig å ha fokus på å motvirke digital utenforskap, samt utarbeide gode universelt utformete løsninger som tar høyde for både sansetap og kognitive utfordringer hos pasienten.

Rehabilitering og oppfølging

Rehabilitering skal være tilgjengelig for alle mennesker som har behov for det etter sykdomsbehandling.

LHL krever: en nasjonal plan for rehabilitering, med klarere og mer gjennomtenkt rollefordeling og ansvarsavklaringer innen rehabiliteringsfeltet i Norge.

LHL mener: at det bør opprettes og finansieres nasjonale kompetansesentre innen rehabilitering med spesialistmiljøer som innen sine fagfelt får det medisinske ansvaret for de tyngste tilfellene.

Pasient og pårørende

Den pårørende er en ressurs i behandlingen.

LHL krever: at pårørende ivaretas på en god måte i helse – og omsorgstjenesten, og at ordninger som omsorgsstønad og avlastning må styrkes og bli sterkere rettighetsfestet enn i dag.

Levekår

De som er rammet av sykdom skal ha økonomiske levekår på lik linje med andre.

LHL mener: at det er grunnleggende viktig at alle sikres likeverdig tilgang til gode oppvekstvilkår med stabil familieøkonomi, skole og utdanning, arbeid og helsetjenester.

Internasjonalt helsearbeid, miljø og samfunnsutvikling

Vi sitter i samme båt, uavhengig av hvor vi bor i verden.

LHL mener: at norske myndigheter aktivt må arbeide gjennom anerkjente internasjonale fora og avtaler for å bidra til en helsefremmende, klimavennlig og rettferdig velferdsutvikling globalt.

Som verdenssamfunn står vi overfor formidable globale utfordringer, både når det gjelder smittsomme og ikke-smittsomme sykdommer. Dette rammer oss. Dette berører oss. Og dette krever av oss.